STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Wielkopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o gminie
 Unia Europejska
 Organizowane szkolenia
 Cennik usług GCI Perzów
 Regulamin GCI Perzów
 Przydatne adresy www
 Ogłoszenia Gminy
 Oferty pracy
 • Informacje o gminie

  Herb Gminy Perzów

  Mapa Gminy

  Położenie Gminy

  Gmina Perzów leży w południowej części województwa wielkopolskiego w Powiecie Kępińskim. W zachodniej części gmina graniczy z województwem dolnośląskim – gminą Syców i gminą Dziadowa Kłoda, zaś w południowej części z województwem opolskim – gminą Namysłów, od strony północnej graniczy z gminą Kobyla Góra (Powiat Ostrzeszowski województwo wielkopolskie), od strony wschodniej z gminami Bralin i Rychtal w Powiecie Kępińskim województwo wielkopolskie. Powierzchnia Gminy zajmuje7500 ha, z czego około 6250 ha to użytki rolne, około około 1400 ha stanowią łąki i pastwiska. Zamieszkuje ją prawie 4000 osób. Północną część gminy otaczają niewielkie wzniesienia tzw. „Gór Kocich” z najwyższym punktem220 m n.p.m. Środkowa i południowa część gminy to tereny nizinne (południowe krańce Niziny Wielkopolskiej) z przepływającymi przez nie rzekami – Białą i Czarną Widawą. Działanie podejmowane przez Gminę w zakresie ochrony środowiska sprawiły, że wody Czarnej i Białej Widawy zaliczane są do I klasy czystości wód.

   

  Gmina nie jest bogata w zasoby naturalne. Występują tutaj jedynie (w północnej i południowej części) żwiry i piaski budowlane. Gmina jest terenem typowo rolniczym.

  Na terenie północnej i zachodniej części gminy, na północ od wsi Słupia pod Bralinem oraz Turkowy - Brzezie, położony jest kompleks leśny podlegający Nadleśnictwu Syców. Lasy tego kompleksu rozciągają się na północ poza granice Ostrzeszowa. Na zachód od wsi Miechów rozciąga się inny kompleks leśny podlegający również nadleśnictwu Syców, sięgający w głąb województwa dolnośląskiego. W odległości 10 km na południowy wschód od granicy Gminy położony jest kompleks lasów Rychtalskich. Łączna powierzchnia zalesienia gminy Perzów wynosi691 ha, co stanowi 9 % jej powierzchni. Dominującym gatunkiem w lasach jest sosna, stanowiąca 90 % udziału powierzchniowego.

  W skład gminy Perzów wchodzi 9 wsi sołeckich: Brzezie, Domasłów, Koza Wielka, Miechów, Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, Turkowy, Zbyczyna.

   

  Gmina Perzów jest gminą typowo rolniczą, pozbawioną przemysłu. Zauważalny jest wzrost już istniejących podmiotów gospodarczych, głównie branży stolarskiej, tapicerskiej, handlowej i produkcyjnej. Do większych firm zaliczyć można „WIKI-MET” – firmę zajmującą się obróbką metali i elementów stolarskich dla budownictwa oraz firmę BEN – producenta pokarmu dla psów i kotów.

  Praca w rolnictwie stanowi źródło dochodów ok. 40 % mieszkańców, a większość gospodarstw to gospodarstwa  o powierzchni do10 ha. Podobny charakter mają sąsiednie gminy, a nawet ościenne powiaty, zwłaszcza zlokalizowane na zachód od Gminy Perzów. Gmina jest w 100 % zwodociągowania – 51,8 km sieci i 990 przyłączy, posiada czynną oczyszczalnię ścieków, jak też program  „sanitacji gminy” co jest korzystne dla przyszłych inwestorów. Wsie Perzów oraz Miechów i Koza Wielka wyposażone są w sieć kanalizacyjną. Długość czynnej sieci sanitarnej wynosi 19,7 km, istnieje 332 przyłączy do gospodarstw domowych oraz zakładów pracy. Gmina ma opracowane „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego na teren całej Gminy, które preferują tereny pod inwestycje w wieloletniej perspektywie ( do 2020 roku). Dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna.

             

  Układ komunikacyjny na terenie Gminy jest praktycznie połączony z drogą krajową Nr. 8 Warszawa – Wrocław. Przy drodze tej, w miejscowości Słupia pod Bralinem dobrze rozwinięta jest sieć restauracji z miejscami noclegowymi na przestrzeni 6 km jest ich 7. Na terenie Gminy jest łącznie 105 km dróg. Z roku na rok zwiększa się długość gminnych dróg krytych asfaltem, modernizowane są też drogi powiatowe.

  Na terenie Gminy istnieją 4 szkoły podstawowe (Domasłów, Miechów, Perzów, Trębaczów).

  W czerwcu 1999 roku oddano do użytku nowoczesny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Perzowie. Są tu także 3 Przedszkola samorządowe (Perzów, Trębaczów, Turkowy). Działa 6 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 należące do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego.

  Od ponad sześciu lat Gmina utrzymuje ścisłe kontakty z zaprzyjaźnioną Gminą Grebber w Niemczech (Dolna Saksonia). W czerwcu 1997 roku została podpisana umowa o współpracy obu gmin. Corocznie organizowane są spotkania mieszkańców reprezentujące różne grupy zawodowe. Dla dzieci organizuje się każdego roku 2 obozy sportowo – pożarnicze.

              Ciekawe ukształtowanie Gminy, dużo zieleni, lasy obfite w runo leśne, czyste powietrze oraz sąsiedztwo z gminą Kobyla Góra  sprzyja rozwojowi turystyki i agroturystyki.

  Obszarem interesującym pod względem przyrodniczym jest rozwidlenie rzeki Widawy gdzie istnieje możliwość budowy ośrodka wypoczynkowego. Na amatorów pieszych wycieczek czekają tzw. „Góry Kocie” z najwyższym wzniesieniem w miejscowości Słupia pod Bralinem – 220 m n.p.m.

              W północnej części Gminy Perzów w miejscowościach: Perzów Słupia pod Bralinem, Turkowy, Brzezie przewidziano tereny pod zabudowę rzemieślniczą, handlową i usługową są to tereny atrakcyjne, wzdłuż których zaprojektowana została budowa drogi szybkiego ruchu Warszawa – Wrocław, której budowę przewiduje się na rok 2010. Największą powierzchnię pod tego typu zabudowę posiada wieś Słupia pod Bralinem – około 15 ha i wieś Perzów – około3,5 ha.

              Tereny te są uzbrojone w podstawowe urządzenia techniczne, jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i częściowo utwardzone drogi. W celu ochrony wód i gruntów przed odpadami płynnymi i ściekami, gmina Perzów oddała do użytku w roku 1995 zbiorową oczyszczalnię ścieków. Odpady stałe podlegają segregacji i wywożone są na wysypisko w Nowej Wsi Książęcej. Opracowane Studium jak również Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Perzów, uwzględniają strefy krajobrazu, które winny być szczególnie chronione. 

  1.  Rolnictwo

    pola 1       pola 2

      2.  Zabytki 

                                 Kościół Turkowy

                                                  Kościół w Turkowach

      

                                       Kościół Trębaczów

                                               Kościół w Trębaczowie

                               

                               Kościół Koza Wielka

                                            Kościół w Kozie Wielkiej

                                      Kościół Miechów

                                                Kościół w Miechowie

                                   Kościół Słupia p. Bralinem

                                           Kościół w Słupii p. Bralinem

      3. Ochrona środowiska

                                            las

                                  staw

                           

                                  Oczyszczalnia ścieków

                                    Oczyszczalnia ścieków Gminy Perzów