STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Wielkopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o gminie
 Unia Europejska
 Organizowane szkolenia
 Cennik usług GCI Perzów
 Regulamin GCI Perzów
 Przydatne adresy www
 Ogłoszenia Gminy
 Oferty pracy
 • Unia Europejska

  Informacje o programach i funduszach

  Unii Europejskiej


  Europejskie Służby Zatrudnienia

  EURES 

   

  EURES

                

                WWW.europa.eu.int/eures

                WWW.eures.praca.go.pl

  Jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. Powołany przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności pracowników na terytorium Unii.

  EURES umożliwia dostęp do informacji oraz doradztwa:

  ·       osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,

  ·       pracodawcom

  Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy usługa EURES jest jedną z podstawowych usług rynku pracy a składają się na nią takie usługi jak:

  ·       udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

  ·       udzielania pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

  ·       inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

  ·       informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

  ·       przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,

  ·       informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,

  ·       inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

  Usługi EURES będą świadczone przez krajową kadrę EURES. Z pośród pracowników Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy została wybrana kadra EURES, która zapewni odpowiednią obsługę zadań EURES w Polsace.

  W każdym  powiatowym Urzędzie Pracy będzie powiatowy asystent EURES, po to aby ułatwić polskim poszukującym pracy oraz polskim pracodawcom, dostęp do usług EURES.

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w Polsce 2003 r. został przygotowany Krajowy Plan Działania EURES na lata 2004-2007 dla Polski, którego głównym elementem jest:

  ·      włączenie EURES do procesu planowania polityki publicznych służb zatrudnienia,

  ·       szkolenie kadry EURES,

  ·      przygotowanie polskiego systemu informatycznego obsługującego Urzędy pracy do przyłączenia do systemu informatycznego Komisji Europejskiej obsługującego EURES,

  ·       aktualizowanie informacji na temat warunków życia i pracy w Polsce oraz informacji na temat sytuacji na polskim rynku pracy,

  ·      aktywna współpraca z pracodawcami i udzielanie im pomocy w rekrutacji międzynarodowej,

  ·       identyfikacja niedoborów i nadwyżek na polskim rynku pracy,

  ·       informowanie na temat okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  ·      informowanie na temat EURES polskiego społeczeństwa oraz partnerów społecznych i innych partnerów na rymku pracy, wspieranie mobilności na transgranicznych

  Eures obejmuje następujące państwa:

  ·       Austria,

  ·       Belgia,

  ·       Cypr,

  ·       Dania,

  ·       Estonia,

  ·       Finlandia,

  ·       Francja,

  ·       Grecja,

  ·       Hiszpania,

  ·       Irlandia,

  ·       Islandia,

  ·       Litwa,

  ·       Luksemburg,

  ·       Łotwa,

  ·       Malta,

  ·       Holandia,

  ·       Niemcy,

  ·       Norwegia,

  ·       Polska,

  ·       Portugalia,

  ·       Republika Czeska,

  ·       Szwajcaria,

  ·       Szwecja,

  ·       Słowacja,

  ·       Słowenia,

  ·       Wielka Brytania,

  ·       Węgry,

  ·       Włochy

  Oficjalna strona internetowa EURES Komisji Europejskiej

             WWW.europa.eu.int/eures